ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz, e-mail: biuro@syskom.pl


Warunki gwarancji

OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy, nie dłużej niż 14 miesięcy od daty produkcji.
UWAGA! Data produkcji na specyfikacji komputera, oraz w numerze seryjnym - drugi segment numeru ...-ddmmrr-...


 1. Gwarancja polega na bezpłatnym usuwaniu uszkodzeń powstałych z winy producenta lub wad ukrytych komputera.
 2. Karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. W przypadku utraty karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
 3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, tj. dyskietek, płyt cd oraz:
  • oprogramowania (sytemu operacyjnego, aplikacji itp.) i jego instalacji, danych zawartych na dyskach twardych klienta,
  • kabli połączeniowych, instalacji sprzętu u klienta,
  • uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych, które nie powstały z winy producenta, np. powstałych podczas transportu, przeładunku, spowodowanych niedbałością klienta lub stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej, lub niezgodnej z instrukcją obsługi, eksploatacji produktu,
  • uszkodzeń powstałych na skutek wadliwej instalacji lub użytkowania w niewłaściwych warunkach,
  • uszkodzeń spowodowanych przez pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne i inne klęski żywiołowe, nieprzewidziane wypadki, nieprawidłowe napięcie zasilające, normalne zużycie w eksploatacji, czy też inne czynniki zewnętrzne, powodujących np. korozję
 4. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia:
  • napraw lub zmian konfiguracji dokonanych bez zgody producenta,
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. nośników danych),
  • usunięcia lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, stickersów, numerów fabrycznych oraz naklejek firmowych, oraz gdy dane wpisane na karcie gwarancyjnej będą nie zgodne z danymi na komputerze,
  • braku dysków zawierających sterowniki dostarczonych z komputerem przez producenta.
 5. Termin realizacji reklamacji łącznie z naprawą gwarancyjną wynosi do 30-tu dni.
 6. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od gwaranta lub konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy.
 7. Serwis zastrzega sobie możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów na inne o zbliżonych parametrach.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient może zostać obciążony kosztami ekspertyzy, testów, itp. według cennika usług.
 9. Warunkiem podjęcia czynności gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji z opisem uszkodzenia oraz dostarczenie niesprawnego sprzętu w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją komputera (sterowniki) na koszt użytkownika do serwisu lub punktu sprzedaży gdzie został zakupiony.
 10. Uwaga! Zachować dyskietki lub dyski CD-ROM zawierające sterowniki, dostarczone wraz z komputerem przez producenta.
 11. Uwaga! Serwis nie odpowiada za dane zawarte na dyskach twardych komputera - zastrzega sobie możliwość ich całkowitego usunięcia oraz nie wykonuje kopii zapasowych.
 12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumpcyjnych z niezgodności towaru z umową.
 13. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.